O projekcie

Celem głównym projektu jest  poniesienie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego szkoły, poszerzenie oferty edukacyjnej kierowanej do uczennic/uczniów szkoły oraz efektywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły,
dzięki wyposażeniu 200 uczniów/uczennic (164M,36K) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach w kompetencje i kwalifikacje zawodowe wzmacniające ich zdolność do skutecznego wejścia na rynek pracy oraz dzięki zapoznaniu 15 Nauczycieli/ek (6M,9 K) kształcenia zawodowego z najnowszymi technologiami wraz z doposażeniem pracowni nauki zawodu do 31.08.2019r.

Okres realizacji projektu planowany jest od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2019r. Z uwagi na charakter projektu, zaplanowane w nim wsparcie oraz grupę docelową łączny okres realizacji wynosi 36 miesięcy. Dzięki temu ze wsparcia w ramach projektu skorzystają obecni oraz nowi uczniowie Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Projekt  „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach” będzie realizowany na terenie miasta Katowice. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) realizowane są na obszarze Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w którym mieści się miasto Katowice. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu będą głównie realizowane na terenie ZSPM w Katowicach. Wyjątek stanowią szkolenia indywidualne dla nauczyciel, gdzie będą skierowani oni do ośrodków zewnętrznych oraz staże zawodowe, które ze względu na swoją specyfikę mogą być realizowane poza granicami miasta Katowice.

Realizacja projektu przyczyni się do złagodzenia wskazanych w Strategi ZIT słabości związanych z szkolnictwem zawodowym. Dzięki projektowi zostanie wzmocniona współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym (modyfikacja programów nauczania), nastąpi wzrost przygotowania uczniów do obecnej sytuacji na rynku pracy (poprzez kursy oraz staże zawodowe). Równolegle zostanie podniesiony poziom kwalifikacji nauczycieli zawodu, którzy stanowią ważne ogniwo w zakresie przygotowania uczniów do wymagań stawianych przez pracodawców.

Działania zaplanowane w ramach projektu wpisują się w typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach wiązki projektów „Szkoły zawodowe” tj.

  1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami ( projekt zakłada kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli zawodu, wsparcie dla uczniów w postaci kursów mi.in kwalifikacyjnych oraz staży zawodowych, ponadto we współpracy z pracodawcami zostanie zmodyfikowany program nauczania w ZSPM w Katowicach).
  2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy ( zakup oprogramowania umożliwiającego odwzorowanie stanowisk pracy w zakładach pracy)

Projekt „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach” Poddziałanie 11.2.1 RPO WSL 2014-2020 (EFS ZIT) będzie realizowany w powiązaniu z projektem „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach” Poddziałanie 12.2.1 RPO WSL 2014-2020 (EFRR ZIT). Oba projekty będą realizowane w ramach wiązki projektów „Szkoły zawodowe” ujętej w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu pt. „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach” jest wyposażenie i modernizacja pracowni w ZSPM. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany na potrzeby prowadzenia specjalistycznych kursów zaplanowanych w ramach niniejszego projektu. Powiązanie projektów pozwoli,aby uczniowie/nauczyciele ZSPM mieli do dyspozycji nowoczesną i dobrze wyposażoną infrastrukturę edukacyjną.