Regulamin rekrutacji uczestników projektu

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie „Kształcenie nowoczesnych Absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” realizowanym w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miasto Katowice/Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

 

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Kształcenie nowoczesnych Absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT;
 2. ZSPM – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach;
 3. Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia/nauczyciela ZSPM, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zawarł  umowę uczestnictwa;
 4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół osób w składzie specjalista ds. projektu oraz doradca zawodowwy, weryfikujących dokumenty listy Uczestników do Projektu;
 5. Konsultancie – należy przez  to  rozumieć doradcę  zawodowego,  nauczyciela, wychowawcę, psychologa lub pedagoga – posiadającego przygotowanie do prowadzenia zajęć  związanych  z  wyborem  kierunku  kształcenia lub zawodu,  wyłonionego  przez ZSPM zgodnie z przepisami prawa;
 6. Doradztwie edukacyjno-zawodowym – należy przez to rozumieć indywidualne spotkania Uczestnika Projektu z  Konsultantem, ukierunkowujące Uczestnika na jego dalszy rozwój (podczas spotkań zostaną omówione predyspozycje i oczekiwania Uczestnika, wskazujące adekwatne do jego potrzeb formy wsparcia, dostępne w ramach Projektu);
 7. Specjalnych potrzebach edukacyjnych – należy przez to rozumieć potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci
  i młodzieży wynikają z:

  1. zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy);
  2. niepełnosprawności (np. upośledzenie umysłowe, niewidzenie i słabe widzenie, niesłyszenie i słabe słyszenie, afazja, niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone);
  3. choroby przewlekłej;
  4. niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  5. zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym, powstających m. in. w wyniku sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  6. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
  7. specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych;
  8. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.
 8. Kursy/Kursy certyfikowane – zajęcia mające na  celu poszerzenie   wiedzy i/lub nabycie umiejętności  praktycznych,  a  przez  to uzyskanie    nowych kwalifikacji,  co  w  przypadku  kursów  certyfikowanych potwierdzone    jest  stosownym certyfikatem lub dokumentem równoważnym;
 9. Staże – zajęcia praktyczne odbywające  się  w wytypowanych przez ZSPM  podmiotach,  w szczególności w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, mające na celu doskonalenie praktycznych umiejętności  Uczestników w danym zawodzie;
 10. Godzinie –należy przez to rozumieć godzinę zegarową trwającą 60 minut;
 11. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach
 12. Biurze projektu – należy przez to rozumieć:
  Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach
  Ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice
  Pok. nr 13

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria  rekrutacji Uczestników Projektu
  Kształcenie nowoczesnych Absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”.
 2. Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2019r.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 4. Celem projektu jest poniesienie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego szkoły, poszerzenie oferty edukacyjnej kierowanej do uczennic/uczniów szkoły oraz efektywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły, dzięki wyposażeniu 200 uczniów/uczennic (164M,36K) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach w kompetencje i kwalifikacje zawodowe wzmacniające ich zdolność do skutecznego wejścia na rynek pracy oraz dzięki zapoznaniu 15 Nauczycieli/ek (6M,9 K) kształcenia zawodowego z najnowszymi technologiami wraz z doposażeniem pracowni nauki zawodu do 31.08.2019r.

 

§3

Warunki udziału  w projekcie

 1. O uczestnictwo  w  Projekcie mogą ubiegać się:
  1. uczniowie kształcący się w ZSPM;
  2. nauczyciele pracujący w ZSPM, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania.
 2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata, następujących dokumentów w Biurze projektu:
  1. formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzory stanowią załączniki nr 1 (1a – uczniowie, 1b- nauczyciele),
  2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z wzorem w załączniku nr 2a -uczniowie, załącznik nr 2b – nauczyciele),
  3. wypełnionej wstępnej ankiety dla doradcy zawodowego (wzór stanowi załącznik nr 3 – dotyczy tylko uczniów).
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 2 lit. a oraz lit. b muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.
 4. Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej, niemniej jednak liczy się data wpływu dokumentów do szkoły.
 5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w Biurze Projektu.
 6. Każdy Uczestnik ma możliwość uczestnictwa w więcej niż jednym rodzaju kursów realizowanych w ramach projektu.
 7. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.
 8. W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
  1. Kursy zawodowe/Certyfikowane kursy zawodowe (wsparcie dla uczniów i nauczycieli);
  2. Staże zawodowe (wsparcie dla uczniów);
 9. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu będą głównie realizowane na terenie ZSPM w Katowicach. Wyjątek stanowią szkolenia indywidualne dla nauczyciel, gdzie będą skierowani oni do ośrodków zewnętrznych oraz staże zawodowe, które ze względu na swoją specyfikę mogą być realizowane poza granicami miasta Katowice.
 10. Uczestnik kursu zawodowego z egzaminem certyfikującym przystępuje do egzaminu jeżeli uczestniczył(a) w minimum 80% zajęć w ramach kursu certyfikowanego w projekcie.

 

§4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji.
 2. Do udziału w projekcie zostanie zrekrutowanych łącznie 200 uczniów (w tym 36 uczennic) pobierających naukę
  w ZSPM w Katowicach oraz 15 nauczycieli (w tym 9 kobiet) zatrudnionych w ZSPM w Katowicach.
 3. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w Biurze projektu.
 5. Rekrutacja odbywać się będzie :
  1. dla nauczycieli od 15 września 2015 do 17 października 2016 roku
  2. dla uczniów w 3 etapach:
   • I etap – do 17 października 2016 roku dla 100 uczestników;
   • II etap – do 3 października 2017 roku dla 50 uczestników;
   • III etap – do 3 października 2018 roku dla 50 uczestników;
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia naboru w momencie zrekrutowania zakładanej liczby uczestników projektu.
 7. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydata
 8. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
 9. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się dzień, w którym złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty poprawne formalnie.
 10. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w sposób ciągły w etapach wskazanych w pkt. 5. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników dla poszczególnych grup szkoleniowych będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 11. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja rekrutacyjna.
 12. Na etapie rekrutacji kandydaci mają możliwość uzyskania dodatkowych punktów za spełnienie określonych poniżej warunków:
  1. Dla uczniów ZSPM
   • max 5 pkt. – średnia ocen w poprzednim roku szkolnym obliczana na podstawie świadectwa szkolnego
    • 0-0,49 – 0pkt
    • 0,5-1,49 – 1pkt
    • 1,50-2,49 – 2pkt
    • 2,50-3,49 – 3pkt
    • 3,50-4,49 – 4pkt
    • 4,50 – 6,00 – 6pkt
   • max 5 pkt. – ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym
    • naganne – 0pkt
    • nieodpowiednie – 1pkt
    • poprawne – 2pkt
    • dobre – 3pkt
    • bardzo dobre – 4pkt
    • wzorowe – 5pkt
   • max 2 pkt. za udział w konkursach/olimpiadach/zawodach międzyszkolnych
    • 1 konkurs międzyszkolny – 1 pkt
    • 2 i więcej konkursy międzyszkolne – 2 pkt
   • 1 pkt. udział osoby ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi
  2. dla nauczycieli ZSPM:
   • max 4 pkt. – stopień naukowy / stopień awansu zawodowego
    • Lic – 1pkt
    • Mgr i mgr inż. -2pkt
    • Dr – 3 pkt
    • prof. zw. i prof. nzw. – 4pkt
   • max 5 pkt. – staż pracy w ZSPM w Katowicach (za każde 5 lat pracy 1 pkt)
   • 5 pkt. – treści kursu zgodne z nauczanym przedmiotem ( za każdy nauczany przedmiot 1 pkt. – max 5 pkt)
 13. Każda Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu oceny tworzy listę podstawową i rezerwową Kandydatów/Kandydatek do projektu. Listy zostaną sporządzone według najwyższej liczby punktów uzyskanych przez Kandydatów w ocenie punktowej. W przypadku uzyskania przez Kandydatów  takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 14. O wynikach rekrutacji powiadomieni zostaną indywidualnie jedynie uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
 15. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane nie będą o tym fakcie informowane indywidualnie, informacje tą mogą uzyskać w biurze projektu.
 16. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do danej grupy szkoleniowej, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie, zostaje skreślona z listy uczestników. Na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. Na liście sporządzonej w trakcie rekrutacji, znajdą się osoby, które złożyły kompletne dokumenty rekrutacyjne.
 17. Dokumenty złożone przez potencjalnych uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.
 18. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/Uczestniczek, spełniających kryteria zawarte w ust. 3, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.

 

§5

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do 3 dni przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, składając pisemną rekrutację w Biurze projektu.
 2. Uznaje się, że uczestnik projektu zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie, gdy liczba jego nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.
 3. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1, Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do szkolenia następną osobę z listy rezerwowej .

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
 2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu, Realizator projektu zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 i 2 uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Realizatora projektu.
 4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.
 5. W spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające
  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych

 

Załączniki:

 • 1a – Umowa z niepełnoletnim uczestnikiem projektu o uczestnictwo w kursie kończącym się egzaminem
 • 1b – Umowa z pełnoletnim uczestnikiem projektu o uczestnictwo w kursie kończącym się egzaminem
 • 1c – Umowa z niepełnoletnim uczestnikiem projektu o uczestnictwo w kursie
 • 1d – Umowa z pełnoletnim uczestnikiem projektu o uczestnictwo w kursie
 • 2a – Formularz zgłoszeniowy (dla ucznia)
 • 2b – Formularz zgłoszeniowy (dla nauczyciela)
 • 3a – Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla ucznia)
 • 3b – Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla nauczyciela)
 • 4 – Ankieta wstępna dla Doradcy Zawodowego
 • 5 – Umowa trójstronna o staż wraz z załącznikami