Dla Nauczycieli

Wsparcie udzielone na rzecz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu podniesienie efektywność nauczania. Jest to element niezbędny do poprawy poziomu edukacji uczniów, polepszenia ich wyników na egzaminach zewnętrznych oraz uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły. Spośród różnych czynników, mających wpływ na jakość i efektywność pracy szkoły, najważniejszym jest stały rozwój dydaktyczny kadry przez cały okres ich aktywności zawodowej. Istotnym również jest otwartość nauczycieli na oczekiwania i potrzeby uczniów oraz nowe sposoby przekazywania wiedzy.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 nauczycieli w tym 9 kobiet Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach. Zakres kursów został ustalony na podstawie analizy ankiet przeprowadzonej wśród kadry dydaktycznej ZSPM w Katowicach.

    Zakres działań dla grupy docelowej został dobrany w oparciu o następujące idee :

  • Wzmocnić proces dydaktyczny
  • Unowocześnić zakres wiedzy zawodowej i dostosować go do rynku pracy
  • Przekazywać wiedzę dalej uczniom i uczennicom

Tempo zmian w zakresie technologii informatycznych wymusza na nauczycielach kształcących specjalistów zawodowych znaczną potrzebę dokształcania się samemu – potwierdzają to nauczyciele w ankietach. Nauczyciele maja świadomość podniesienia kształcenia poprzez poszerzenie swojej wiedzy na specjalistycznych kursach zawodowych aby móc kształcić uczniów na specjalistów poszukiwanych na rynku pracy.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSPM w Katowicach będą mieli możliwość skorzystania z 16 kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie na
podstawie Regulaminu rekrutacji. Rekrutacja będzie się odbywać w IX oraz X 2016r. Realizacja kursów zaplanowana jest na cały okres realizacji projektu. Łącznie na kursach jest 82 miejsca. Każdy z nauczycieli będzie miał możliwość uczestnictwa w więcej niż jednym kursie.

    Zadanie obejmie następujące etapy:

  1. Wyłonienie Wykonawcy do realizacji kursów grupowych, zgodnie z PZP (dotyczy kursów grupowych- zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach)
  2. Wybór ośrodka szkoleniowego do realizacji kursów indywidualnych
  3. Organizacja i przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania