Dla uczniów

Wsparcie udzielone na rzecz uczniów wynika z przeprowadzonej Diagnozy Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach. Uczniowie wskazują na potrzebę uzupełniania wiedzy pozyskanej w trybie nauki szkolnej o dodatkowe kursy doskonalące bądź kwalifikacyjne. Według uczniów dodatkowe kursy zwiększą ich szanse na znalezienie pracy po zakończeniu edukacji.
Dobór kursów został opracowany na bazie analizy ankiety przeprowadzonej wśród uczniów ZSPM w Katowicach. W ramach projektu uczniowie/ce będą mieć możliwość skorzystania z 14 kursów doskonalących lub kwalifikacyjnych. Łącznie na kursach jest 393 miejsca. Każdy uczeń ZSPM będzie mógł skorzystać z więcej niż jednego kursu. Kursy zostały podzielone na 3 edycje w każdym roku szkolnym tj. 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019. W każdym roku szkolnym jest 131 miejsc na kursach. Nabór na kursy będzie dokonywany zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu. Harmonogram kursów w każdym roku szkolnym umożliwia 1 osobie skorzystanie z 2 kursów. Realizowane w ramach projektu kursy są ściśle powiązane z kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.
Do poszczególnych zawodów można przypisać następujące kursy:
TECHNIK INFORMATYK
Kursy certyfikowane Microsoft
Kurs certyfikowany Novell
Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV
TECHNIK MECHATRONIK
Kursy mechatroniki
Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV
Kurs uprawnienia spawacze
TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH/TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA
Kurs małej poligrafii
Kurs obsługi maszyn poligraficznych
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
Kurs małej poligrafii
Kurs obsługi maszyn poligraficznych
Kursy programów graficznych
Kurs certyfikowany AutoCad – kurs interdyscyplinarny dla wszystkich kierunków kształconych w szkole.
Wszystkie kursy w projekcie są dobrane jako interdyscyplinarne. Założono, że dostosowanie ucznia jako przyszłego pracownika wymaga poznania wiedzy z innych zawodów.